Obchodujete s verejným sektorom ? Čerpáte dotácie, resp. finančné prostriedky z verejného sektora ? Kupujete majetok, či práva (napr. užívacie titulom nájmu) od mesta, obce, štátu ? A to všetko s hodnotou nad 100 000 Eur ? Ak áno, tak je potrebné aby ste sa, resp. Vašu firmu zapísali do registra partnerov verejného sektora.

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok, alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov napr.: štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov, vrátane štátnej pomoci.

 

good-lawyers-i-need-a-lawyer

V Registri partnerov verejného sektora sa musia za určitých okolností zaregistrovať tiež fyzické a právnické osobyktoré priamo alebo nepriamo dodávajú tovar alebo služby partnerom verejného sektora

Prečo sa treba registrovať?

Podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, nemôže žiadať o prostriedky z verejného rozpočtu, tieto prostriedky prijímať, ani sa zapojiť do verejného obstarávania.

Ako sa registrovať?

Registráciu môže vykonať iba oprávnená osoba, napríklad advokát, audítor alebo daňový poradca

Pri registrácii oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod, teda fyzickú osobu, ktorá partnera verejného sektora riadi alebo má z jeho činnosti prospech. Oprávnená osoba tiež každoročne overuje konečného užívateľa výhod. 

 

 

Property-Lawyer

Aké hrozia sankcie za porušenie povinnosti registrácie?

Ak sa partner verejného sektora nezaregistruje do Registra partnerov verejného sektora, subjekt verejného sektora (napr. štát alebo obce):

odstúpi od zmlúv uzatvorených s partnerom verejného sektora, a

nie je v omeškaní, ak z dôvodu chýbajúcej registrácie partnera verejného sektora neplníto, čo mu ukladá zmluva.

Aké hrozia sankcie za porušenie iných povinností?

Ak partner verejného sektora poruší svoje povinnosti podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, Okresný súd Žilina uloží:

Partnerovi verejného sektora pokutu za nedodržanie zákona vo výške získaného hospodárskeho prospechu; ak tento nie je možné určiť, pokuta sa pohybuje v rozmedzí od 10 000 EUR až do 1 000 000 EUR.

Osobe, ktorá je štatutárnym orgánom partnera verejného sektora, pokutu až do výšky 100 000 EUR,

Osobe, ktorá je konečným užívateľom výhod, pokutu až do výšky 10 000 EUR.

 

You may also like